قیمت محصولات پایه بتنی
تاریخ  1401/08/24
ردیف شـــــــــــرح قیمت فروش(ریال) واحد
1 پایه بتنی         200-9 23,990,000 اصله
2 پایه بتنی         400-9 33,040,000 اصله
3 پایه بتنی        600-9 41,650,000 اصله
4 پایه بتنی       800-9 49,970,000 اصله
5 پایه بتنی       400-12 49,350,000 اصله
6 پایه بتنی       600-12 62,660,000 اصله
7 پایه بتنی       800-12 77,190,000 اصله
8 پایه بتنی      1200-12 94,910,000 اصله
9 پایه بتنی       400-15 71,290,000 اصله
10 پایه بتنی      600-15 92,930,000 اصله
11 پایه بتنی      800-15 107,800,000 اصله
12 پایه بتنی    1200-15 142,090,000 اصله
13 سکو بتنی 8,010,000 دست
14 فونداسیون (4/22بولت)  160*40*40 12,910,000 عدد
15 فونداسیون (4/25بولت)  200*60*60 23,370,000 عدد
16 فونداسیون (6/25بولت)   200*60*60 26,680,000 عدد