قیمت محصولات پایه بتنی
تاریخ  1401/05/19
ردیف شـــــــــــرح قیمت فروش(ریال) واحد
1 پایه بتنی         200-9 22,910,000 اصله
2 پایه بتنی         400-9 31,510,000 اصله
3 پایه بتنی        600-9 39,690,000 اصله
4 پایه بتنی       800-9 47,390,000 اصله
5 پایه بتنی       400-12 47,160,000 اصله
6 پایه بتنی       600-12 59,810,000 اصله
7 پایه بتنی       800-12 73,350,000 اصله
8 پایه بتنی      1200-12 90,320,000 اصله
9 پایه بتنی       400-15 68,370,000 اصله
10 پایه بتنی      600-15 88,730,000 اصله
11 پایه بتنی      800-15 102,700,000 اصله
12 پایه بتنی    1200-15 134,780,000 اصله
13 سکو بتنی 7,700,000 دست
14 فونداسیون (4/22بولت)  160*40*40 12,400,000 عدد
15 فونداسیون (4/25بولت)  200*60*60 22,010,000 عدد
16 فونداسیون (6/25بولت)   200*60*60 25,320,000 عدد